آموزه های زندگی : من یاد گرفتم

آموزه های زندگی : من یاد گرفتم ، مجموعه ای از سخنان و تجربیاتی است که گردآوری شده است تا دربرگیرنده یک برداشت کلی نسبت به زندگی و اطرافیان باشد که قطعاً با مطالعه آن ها قدری دید بهتری نسبت به پیرامونتان خواهید داشت. امید است آموزه های زندگی ما که برای دیگران به جا می ماند پربار بوده و حاوی نکات مثبتی باشد.