اس ام اس غمگین احساسی

اس ام اس غمگین احساسی


گاهی میان دستان خالیم

حس میکنم تمام دار و ندارم نگاه توستشاید با هم بودن سخت تکرار شود

اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرددستت را رو کن

نترس پوچ هم که باشد توی دستان تو گل می شودزندگی سه چیز است :

اشکی که خشک می شود

لب خندانی که محو می شود

یادی که میماند و فراموش نمی شود


نگران نباش برو

من تنها نیستم

تنهایی هست ، دلتنگی هم قول آمدن داده

غروب هم هست

من می میرم ، تو برو نگران من نباش


بدهکار هیچکس نیستم

جز همین ماه که تو را مدام به یادم می آوردهر پنجره ای زیباست نازنین

اگر تو میان قاب آن طلوع کنیﺑﺎﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺟﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﭘﮏ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ

ﺩﻟﻢ ﺩﻭﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩگله ای ازت نمی کنم

همین که می دانم دیگر کسی به انداره ی من

تو را دوست نخواهد داشت کافیستوقتی گریه میکنی زیباتر می شوی اما تو بخند

من به همان زیبا که تر نیست عاشقماز وقت سحر تا دل شب یاد توام

در سوختن از آتش تب یاد توام

با عشق تو زندگی همی خواهم کرد

آن لحظه که جان رسد به لب یاد توامزندگی را بی بهانه می خواستم

ولی غافل از اینکه داشتن تو

قشنگترین بهانه ام شدسیگارهای تلخ مرا به خواب های شیرین بردند

کاش می توانستم خواب هایم  را به تصویر بکشم


همیشه در ریاضیات ضعیف بودم

سالهاست دارم حساب میکنم

چگونه من بعلاوه ی تو ، شد فقط مندلم فلج میشود وقتی میخوانمت

و تو حتی نمیگویی جانمدیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت

شگفتا مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنمعشق برای یک مرد فقط صفحه ای از کتابه

ولی برای یک زن تموم تاریخ زندگیشهمی پوشانم دلتنگی ام را با بستری از کلمات

اما باز کسی در دلم تو را صدا می زند