فعل ماضی عربی


در این متن فعل ماضی عربی برای شما آموزش داده می شود علاقه مندان به ادامه مطلب مراجعه کنند.

صیغه

ریشه

علامت فعل

فعل

ضمیر

ترجمه

اول شخص مفرد

( متکلم الوحدة )

ذَهَبَ

سه حرف فعل + تُ

ذَهَبْتُ

منفصل :أنا

متصل : ـی

من رفتم

دوم شخص مفرد مذکر مخاطب


ذَهَبَ

سه حرف فعل + تَ

ذَهَبْتَ

منفصل :أنْتَ

متصل : ــکَ

تو رفتی (‌یک مرد )

دوم شخص مفرد مونث مخاطب


ذَهَبَ

سه حرف فعل + تِ

ذَهَبْتِ

منفصل :أنْتِ
متصل :ــکِ

تو رفتی ( یک زن )

سوم شخص مفرد مذکر غایب


ذَهَبَ

خودِ سه حرف فعل 

ذَهَبَ

منفصل :هُوَ
متصل :ــهُ

او رفت ( یک مرد )

سوم شخص مفرد مونث غایب


ذَهَبَ

سه حرف فعل + ت ساکن

ذَهَبَتْ

منفصل :هِیَ
متصل :ـها

او رفت ( یک زن )

اول شخص جمع

( متکلم مع الغیر )


ذَهَبَ

سه حرف فعل + نا

ذَهَبْنا

منفصل :نَحْنُ
متصل :ـنا

ما رفتیم

دوم شخص جمع

( مثنی مذکر مخاطب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + تُما

ذَهَبْتُما

منفصل :أنْتُما

متصل :ـکُما

شما رفتید ( دو مرد )

دوم شخص جمع (‌مثنی مونث مخاطب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + تُما

ذَهَبْتُما

منفصل:أنْتُما
متصل :ـکُما

شما رفتید ( دو زن )دوم شخص جمع (‌جمع مذکر مخاطب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + تُم

ذَهَبْتُم

منفصل :أنْتُم
متصل : ـکُم

شما رفتید ( چند مرد )

دوم شخص جمع (‌جمع مونث مخاطب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + تُنٌَ

ذَهَبْتُنٌَِ

منفصل :أنْتُنَّ
متصل :ـکُنَّ

شما رفتید ( چند زن )

سوم شخص جمع (‌مثنی مذکر غایب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + ا

ذَهَبا

منفصل :هُما
متصل :ـهِما

آنها رفتند ( دو مرد )

سوم شخص جمع (‌مثنی مونث غایب)


ذَهَبَ
سه حرف فعل + تا

ذَهَبتا

منفصل :هُما
متصل :ـهِما

آنها رفتند ( دو زن )

سوم شخص جمع

( جمع مذکر غایب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + وا

ذَهَبوا

منفصل :هُم
متصل :ـهِم

آنها رفتند ( چند مرد )

سوم شخص جمع

( جمع مونث غایب)


ذَهَبَ

سه حرف فعل + نَ

ذَهَبْنَ

منفصل :هُنَّ
متصل :ـهِنَّ

آنها رفتند ( چند زن )