توزیع و تکرار صحیح در تبلیغات

توزیع و تکرار صحیح در تبلیغات


توزیع و تکرار صحیح در تبلیغات : این یک باور همگانی است که تبلیغات شما باید حداقل سه بار در معرض دید مصرف کننده قرار بگیرند، تا مؤثر واقع شوند. هربرت کراگ من، گفته است که نمایش نخست تأثیر خاصی دارد. همانند هر واکنش اولیه دیگری، مخاطب خواهد گفت:«این دیگر چیست؟»در نمایش دوم، او خواهد گفت:«من این را پیشتر دیده ام» و این مرحله دوم، مخاطب را به فکر وا می دارد. در نمایش سوم، مخطاب محصولتان را یا دوست خواهند داشت، یا نخواهد داشت. در این مرحله است که فروش اتفاق می افتد.

تبلیغات بازاریابی مستقیم باید دست کم شش بار تکرار شوند، تا تأثیر معقولی را به جا بگذارند. تعداد کوپن هایی که به شما برگردانده می شود تا دهمین مرتبه ای که آگهی تان چاپ شود، رو به افزایش خواهند نهاد.(در یک دوره ۱۰ هفته ای، سه هفته نخست، ۲۰ درصد فروش را نشان خواهد داد، در حالی که چهار هفته آخر، ۵۰ درصد تمامی فروش را نمایان می سازد.)


همیشه به  نفع شماست که خریدهای تبلیغاتی تان را در بزرگ ترین بازارها متمرکز سازید و به جای آن که از هر نوع رسانه ای استفاده کنید، بیاموزید که بهترین بازار شناسایی کنید.


برای افزودن تأثیر تبلیغاتتان ، بهتر است در بازار اولیه تان بودجه کلان و در بازارهای بعدی بودجه کمتری صرف کنید.


بر اساس آمار مؤسسه اسی نیلسون، شهر انتاریو ۴۴ درصد سرمایه گذاری تبلیغات را در کانادا به خود اختصاص داده است. تبلیغ کنندگان از این قانون تبعیت کرده و بودجه کلان خود را به انتاریو و بودجه های ضعیف خود را به بقیه نواحی کانادا اختصاص داده اند.